Algemene voorwaarden

Artikel 1: Werkingssfeer

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, aanvragen, diensten, offertes en Opdrachtbevestigingen van het in Nederland gevestigde Advies -en Recruitmentbureau Zuydt Werkt!, voor zover één en ander betrekking heeft op de Werving en Selectie (no cure, no pay of het recruitment abonnement), Uitzenden of Payrollen van Kandidaten ten behoeve van/aan Opdrachtgevers.

1.2  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3  Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

1.4  Deze Algemene Voorwaarden worden gelijktijdig verstrekt met de Prijsaanbieding en/of de Opdrachtbevestiging. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden te raadplegen via de website van Zuydt Werkt!.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

2.1  Zuydt Werkt!, het in Nederland gevestigde Recruitment, Uitzend of Payrollbureau, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66.77.66.71, dat op basis van een met Opdrachtgever aangegane Overeenkomst één of meerdere Kandidaten werft en selecteert ten behoeve van Opdrachtgever. Dan wel één of meerdere Kandidaten op uitzendbasis aan Opdrachtgever te werk stelt.

2.2  Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die een verbintenis met Zuydt Werkt! is aangegaan met als doel een arbeidsovereenkomst met een Opdrachtgever aan te gaan, dan wel arbeid te verrichten voor een Opdrachtgever onder diens leiding en toezicht voor de duur van een accuraat omschreven opdracht;

2.3  Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordigers/gemachtigden/rechtsopvolgers, die met Zuydt Werkt! een overeenkomst is aangegaan op basis waarvan Zuydt Werkt! één of meerdere Kandidaten bij Opdrachtgever zal aanbrengen in het kader van een door Opdrachtgever aan Zuydt Werkt verstrekte Opdracht tot Werving en Selectie (no cure, no pay of het recruitment abonnement). Dan wel Opdracht tot Uitzenden of Payrolling;

2.4  Medewerker: iedere natuurlijke persoon die op grond van een (arbeids) overeenkomst van Zuydt Werkt! werkzaam is voor Zuydt Werkt!;

2.5  Werving en Selectie op basis van No cure, No pay: de bemiddeling van Zuydt Werkt! tussen een Opdrachtgever en een Kandidaat met als doel dat Opdrachtgever en Kandidaat een arbeidsovereenkomst respectievelijk arbeidsverhouding met elkaar (zullen) aangaan; Hiervoor ontvangt Zuydt Werkt! een fee;

2.6 Werving en Selectie op basis van Het Recruitment Abonnement: de bemiddeling van Zuydt Werkt! tussen een Opdrachtgever en een Kandidaat met als doel dat Opdrachtgever en Kandidaat een arbeidsovereenkomst respectievelijk arbeidsverhouding met elkaar (zullen) aangaan; Hiervoor ontvangt Zuydt Werkt! een vast maandelijks bedrag;

2.7 Uitzenden (terbeschikkingstelling): het inlenen van een Kandidaat van Zuydt Werkt! door Opdrachtgever in het kader van een door Opdrachtgever te verrichten opdracht voor bepaalde tijd of voor de duur van een opdracht, zulks tegen van tevoren overeengekomen voorwaarden;

2.8 Opdracht tot Werving en Selectie (no cure, no pay of het recruitment abonnement): op grond van de tussen Zuydt Werkt! en Opdrachtgever geldende overeenkomst verbindt Zuydt Werkt! zich – ter zake van een van te voren accuraat omschreven functie – jegens Opdrachtgever om een Kandidaat bij Opdrachtgever aan te brengen, opdat tussen Opdrachtgever en Kandidaat een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding tot stand komt, zulks tegen betaling van een werving en selectiefee of maandelijks vast bedrag;

2.9  Opdracht tot Werving en Selectie op basis van “No cure, No pay”: op grond van de tussen Zuydt Werkt! en Opdrachtgever geldende overeenkomst verbindt Zuydt Werkt! zich – ter zake van een van te voren accuraat omschreven functie – jegens Opdrachtgever om een Kandidaat bij Opdrachtgever aan te brengen, opdat tussen Opdrachtgever en Kandidaat een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding tot stand komt, zulks tegen betaling van een werving en selectiefee;

2.10  Opdracht tot Werving en Selectie op basis van “Het Recruitment Abonnement”: op grond van de tussen Zuydt Werkt! en Opdrachtgever geldende overeenkomst verbindt Zuydt Werkt! zich – ter zake van een van te voren accuraat omschreven functie – jegens Opdrachtgever om een Kandidaat bij Opdrachtgever aan te brengen, opdat tussen Opdrachtgever en Kandidaat een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding tot stand komt, zulks tegen betaling van een vast maandelijksbedrag;

2.11  Opdracht tot Uitzenden: op grond van de tussen Zuydt Werkt! en Opdrachtgever geldende overeenkomst wordt een enkele Kandidaat door Zuydt Werkt! aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten in het kader van een van te voren accuraat omschreven opdracht, zulks tegen betaling van een tarief met daarin bruto-uurloon, werkgeverslasten en de door Zuydt Werkt! gehanteerde marge;

2.12  Opdrachtbevestiging: de overeenkomst waarin de voorwaarden zijn opgenomen waartegen Zuydt Werkt! een Opdracht tot Werving en Selectie op basis van No cure, No pay of op basis van Het Recruitment Abonnement, dan wel Opdracht tot Uitzenden en Payrolling uitvoert;

Artikel 3. Werkprocedure

3.1  Opdrachtgever verstrekt Zuydt Werkt! voor aanvang van de Opdracht tot Werving en Selectie (no cure, no pay of het recruitment abonnement) dan wel Opdracht tot Uitzenden een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.

3.2   Zuydt Werkt! bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Werving en Selectie (no cure, no pay of het recruitment abonnement) dan wel Uitzenden in aanmerking komende Kandidaten, welke Kandidaat c.q. Kandidaten zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht tot Werving en Selectie (no cure, no pay of het recruitment abonnement) of Uitzenden. Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Kandidaat c.q. Kandidaten zonder opgave van redenen af te wijzen, waardoor de Opdracht tot Werving en Selectie (no cure, no pay of het recruitment abonnement) dan wel Opdracht tot Uitzenden geen doorgang vindt.

3.3   Zuydt Werkt! schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade(n) en/of kosten, indien de contacten tussen Opdrachtgever en Zuydt Werkt!, voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Kandidaat te werven en selecteren dan wel uit te zenden, om welke reden dan ook, niet of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn leiden tot indiensttreding respectievelijk inlening van de Kandidaat.

Artikel 4. Geheimhouding

4.1  Zuydt Werkt! en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over elkaar, elkaars activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht tot Werving en Selectie (no cure, no pay of het recruitment abonnement) of bij Opdracht tot Uitzenden, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de desbetreffende Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

4.2  Zuydt Werkt! zal op verzoek van Opdrachtgever een Kandidaat verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem of haar bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op Kandidaat een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

4.3  Het staat Opdrachtgever vrij om Kandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Zuydt Werkt! over diens voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring en/of overeenkomst aan Zuydt Werkt!. Zuydt Werkt! is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de betreffende Kandidaat.

Artikel 5. Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

5.1  Zuydt Werkt! spant zich in om binnen een vooraf overeengekomen periode, nadat tussen Zuydt Werkt! en Opdrachtgever een Opdracht tot Werving en Selectie (no cure, no pay of het recruitment abonnement) dan wel Uitzenden schriftelijk is bevestigd, naar beste kunnen en op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie één of meerdere Kandidaten te selecteren die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van Opdrachtgever.

5.2  Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat.

5.3 De Kandidaat is en blijft een kandidaat van Zuydt Werkt! op het moment dat de Kandidaat is voorgedragen, geaccepteerd is en meegenomen wordt in de procedure door de Opdrachtgever. Opdrachtgever kan daarna niet meer aangeven dat de kandidaat direct bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd en daarmee zijn Kandidaat is. Zuydt Werkt! staat in haar recht, bij overeenkomen van arbeidsovereenkomst tussen Kandidaat en Opdrachtgever, de Opdrachtgever een factuur te sturen voor haar geleverde dienstverlening.

5.4  Zuydt Werkt! is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Kandidaten die niet blijken te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de indiensttreding respectievelijk inlening een schriftelijke klacht ter zake bij Zuydt Werkt! indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Zuydt Werkt! bij de selectie. Eventuele aansprakelijkheid van Zuydt Werkt! is in dat geval beperkt tot de door Opdrachtgever direct geleden schade en tot maximaal de in verband met de Opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen kosten en/of fee. Het door Zuydt Werkt! maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

5.5  Zuydt Werkt! is evenmin aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, in de ruimste zin van het woord, indien een door Zuydt Werkt in het kader van een Opdracht tot Werving en Selectie (no cure, no pay of het recruitment abonnement) c.q. Opdracht tot Uitzenden aangebrachte/ geïntroduceerde Kandidaat besluit geen arbeidsovereenkomst/ arbeidsverhouding/ arbeidsrelatie aan te gaan of besluit een met Opdrachtgever aangegane arbeidsovereenkomst/arbeidsverhouding/arbeidsrelatie (voortijdig) te beëindigen.

5.6  Aansprakelijkheid van Zuydt Werkt! voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade/gederfde winst/gemiste besparingen/schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem/haar voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 4 (lid 1), 8 (leden 5, 10, 11 en 12), 10 (leden 3, 5 en 6), 11 (leden 1, 2, 3, 4 en 6), 15 (lid 1), 16 (lid 2, 3 en 4) en 17 (lid 1) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Zuydt Werkt! (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en Opdrachtgever dient Zuydt Werkt! zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet de eventuele andere vorderingen die Zuydt Werkt1 kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van de onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 7. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

7.1 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Zuydt Werkt worden meegewogen.

Artikel 8. Opdracht tot Werving en Selectie (no cure, no pay of het recruitment abonnement), werving en selectie-fee, Abonnement en betaling

8.1  Elke Opdracht tot Werving en Selectie op basis van “No cure, No pay” en Werving en Selectie op basis van “Het Recruitment Abonnement” wordt schriftelijk bevestigd door middel van een Opdrachtbevestiging.

8.2  De Opdracht tot Werving en Selectie op basis van “No cure, No pay” wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals is aan gegeven in de opdrachtbevestiging. Opdracht tot Werving en Selectie op basis van “Het Recruitment Abonnement” wordt voor minimaal 1 maand aangegaan en is daarna maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 5 werkdagen.

8.3  De Opdracht tot Werving en Selectie (no cure, no pay of het recruitment abonnement) eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – de situatie waarin Opdrachtgever een door Zuydt Werkt aangebrachte Kandidaat accepteert.

8.4  Tussentijdse opzegging van de Opdracht tot Werving en Selectie op basis van “No cure, No pay”, is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag van opzegging. Bij een Opdracht tot Werving en Selectie op basis van “Het Recruitment Abonnement” gedt een opzegtermijn van 5 werkdagen. De looptijd van “Het Recruitment Abonnement” is minimaal 1 maand.

8.5  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Kandidaat verstaan:

  • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever met de betreffende Kandidaat voor hetzelfde of ander werk;
  • het ter beschikking laten stellen van de betreffende Kandidaat aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld door een ander Werving en Selectiebureau) voor hetzelfde of ander werk;
  • het aangaan van een arbeidsverhouding door de betreffende Kandidaat met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

8.7  De werving en selectie-fee bij Werving en Selectie op basis van ”No cure, No pay”, wordt berekend over het verwachte bruto fulltime jaarsalaris van Kandidaat, met inbegrip van vakantiegeld. Voor Werving en Selectie op basis van ”Het Recruitment Abonnement” geldt een vast maandbedrag die door de Opdrachtgever, gedurende de loopttijd van de Werving en Selectie van “Het Recruitment Abonnement”, maandelijks betaalt dient te worden.

8.8  De hoogte van de werving en selectie-fee bij Werving en Selectie op basis van “No cure, No pay”, bedraagt (met een minimum van € 6000,-) 21% van het verwachte bruto jaarsalaris van de aangebrachte Kandidaat, te vermeerderen met de hierover verschuldigde BTW. De hoogte van de Werving en Selectie van “Het Recruitment Abonnement” bedraagt minimaal €1750,00, te vermeerderen met de hierover verschuldige BTW.

8.9  De werving en selectie-fee voor Werving en Selectie op basis van “No cure, No pay”, wordt in twee gelijke termijnen gefactureerd; de eerste termijn bij aanvang van de werkzaamheden (indiensttreding) van Kandidaat en de tweede termijn aan het eind van de overeengekomen proeftijd (met een maximum van 2 maanden). Deze regeling is alleen van toepassing indien deze schriftelijk middels een Opdrachtbevestiging is vastgelegd. Voor Werving en Selectie op basis van “Het Recruitment Abonnement” geldt deze regeling niet.

8.10  De betaling van een factuur voor Werving en Selectie op basis van “No cure, No pay” van Zuydt Werkt dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. De betaling voor Werving en Selectie op basis van “Het Recruitment Abonnement” dient te geschienden binnen 5 dagen na factuurdatum.

8.11  Indien een factuur niet binnen de in het voorgaande lid van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en 2% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Zuydt Werkt! kopie van de door Zuydt Werkt! aan Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

8.12  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Zuydt Werkt! maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke (incasso)kosten wordt gefixeerd op 15 % van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 40,- per vordering), tenzij Zuydt Werkt aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever in verzuim is door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht. NB. Indien een factuur van Werving en Selectie op basis van Het Recruitment Abonnement binnen 5 dagen niet is voldaan, staakt Zuydt Werkt! direct haar werkzaamheden en hervat de werkzaamheden direct bij het ontvangen van de betaling.

8.13  Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

8.14  Schadeloosstelling aan Zuydt Werkt! bij latere indiensttreding kandidaat van Zuydt Werkt!

Indien de opdrachtgever en / of daarmee gelieerde onderneming / instelling binnen twaalf maanden na het laatste contactmoment met Zuydt Werkt! met betrekking tot haar kandidaat overgaat tot indiensttreding van deze kandidaat, is men aan Zuydt Werkt! verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete gelijk aan ten minste 25% van het aangeboden bruto jaarsalaris op fulltime basis bestaande uit alle vaste beloningscomponenten.

Artikel 9. Opdracht tot Uitzenden

9.1  De Opdracht tot Uitzenden wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

9.2  De Opdracht tot Uitzenden voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan voor een vaste periode. Deze Opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

9.3  Tussentijdse opzegging van de Opdracht tot Uizenden voor bepaalde tijd is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag van opzegging. Tenzij anders is overeengekomen.

9.4  Elke Opdracht tot Uitzenden eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van voornoemde Opdracht inroept omdat:

  • de andere partij in verzuim is;
  • 
 de andere partij is geliquideerd;
  • 
 de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Indien Zuydt Werkt de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van Opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van Opdrachtgever besloten om de Opdracht tot Uitzenden te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Zuydt Werkt voor de (vermeende) schade die Opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen vorderingen van Zuydt Werkt onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.5  Het is Opdrachtgever niet toegestaan een arbeidsverhouding met een Kandidaat aan te gaan zolang de (arbeids)overeenkomst tussen Zuydt Werkt en de betreffende Kandidaat niet rechtsgeldig is geëindigd, tenzij Zuydt Werkt hiertoe schriftelijk toestemming verleent. Bij overtreding van dit verbod is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van €6000,- (zegge zesduizend euro) verschuldigd aan Zuydt Werkt.

9.6 Het einde van de Opdracht tot Uitzenden betekent het einde van de terbeschikkingstelling van de Kandidaat van Zuydt Werkt aan Opdrachtgever. Beëindiging van de Opdracht tot Uitzenden door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever aan Zuydt Werkt om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de dag waarop de Opdracht tot Uitzenden rechtsgeldig is geëindigd respectievelijk is ontbonden.

Artikel 10. Kosten en facturering

10.1  De uurtarieven inzake de terbeschikkingstelling van een Kandidaat van Zuydt Werkt zijn inclusief       werkgeverslasten en exclusief BTW en reiskosten, tenzij anders is overeengekomen.

10.2  Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van 40 uur, en op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk, werk in het weekend of op feestdagen worden de toeslagen berekend zoals die vermeld staan in de geldende CAO of Bedrijfsreglement.

10.3  Opdrachtgever is gehouden de door Kandidaat gemaakte onkosten, die verband houden met de uitvoering van de opdracht, te vergoeden voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen bij het uurtarief.

10.4  Facturering geschiedt tweewekelijks op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren.

10.5  De betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.6  Indien de factuur niet binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd van 2% per kalendermaand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Artikel 11. Goede uitoefening van leiding en toezicht

11.1  Opdrachtgever is verplicht de door Zuydt Werkt ter beschikking gestelde Kandidaat toegang te verlenen tot de plaats waar de werkzaamheden in het kader van een accuraat omschreven opdracht worden verricht.

11.2  Opdrachtgever zal zich ten opzichte van Kandidaat bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers is gehouden.

11.3  Opdrachtgever is verplicht de werkplekken, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de werkzaamheden doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Kandidaat in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

11.4  Het is Opdrachtgever niet toegestaan Kandidaat aan een derde ‘door te lenen’ (dat wil zeggen de Kandidaat van Zuydt Werkt aan een derde ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden onder toezicht en leiding van die derde). Onder doorlening wordt mede verstaan het door Opdrachtgever ter beschikking stellen van een Kandidaat aan een rechtspersoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

11.5  Opdrachtgever kan Kandidaat slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Opdracht tot Uitzenden en het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, indien en voor zover Zuydt Werkt en Kandidaat daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

11.6  Opdrachtgever zal aan Kandidaat de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet is gegaan.

11.7  Zuydt Werkt is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan Opdrachtgever, derden dan wel aan Kandidaat zelf die voortvloeien uit een doen of nalaten van Kandidaat.

11.8  Zuydt Werkt is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die één of meerdere Kandidaten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan ten opzichte van Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden.

11.9  Opdrachtgever vrijwaart Zuydt Werkt voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Zuydt Werkt als werkgever van Kandidaat – direct of indirect – ter zake van de in de leden 2, 3, 6, 7 en 8 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

11.10  Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Zuydt Werkt verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12. Voortgang van de werkzaamheden

12.1  Voor de voortgang van de werkzaamheden van de overeengekomen Uitvoerovereenkomst houdt de door Zuydt Werkt ter beschikking gestelde Kandidaat een weekstaat bij ter registratie van het aantal gewerkte uren. Opdrachtgever dient erop toe te zien dat het door Kandidaat op de weekstaat opgegeven aantal gewerkte uren, overuren, uren van ziekteverzuim en vrije uren naar waarheid zijn ingevuld. Opdrachtgever dient de weekstaat voor akkoord te ondertekenen.

12.2  Opdrachtgever ontvangt een kopie van de weekstaat.

12.3  Door ondertekening van de weekstaat verklaart Opdrachtgever zich akkoord met het door Kandidaat opgegeven aantal gewerkte uren, overuren, uren van ziekteverzuim en vrije uren, alsmede met de kwaliteit van de door Kandidaat verrichte werkzaamheden in de desbetreffende werkweek waarop de weekstaat betrekking heeft.

12.4  Opdrachtgever staat in voor de tekenbevoegdheid van zijn personeel.

12.5  Indien Opdrachtgever ontevreden is over de door de Kandidaat verrichte werkzaamheden dan wel gerede twijfel heeft over de geschiktheid van Kandidaat, dient Opdrachtgever ter zake binnen één werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan een schriftelijk klacht in te dienen bij Zuydt Werkt.

Artikel 13. Tussentijdse wijziging, vervanging en opzegging

13.1  Zuydt Werkt is gerechtigd tussentijdse wijzingen aan te brengen in het tarief; wijziging ten gevolge van een overheidsmaatregel of ander bindend voorschrift met betrekking tot het loon of de primaire arbeidsvoorwaarden van Kandidaat, wijziging van sociale lasten en/of premies, wijziging van fiscale wetgeving, de inwerkingtreding van een algemeen verbindend voorschrift of wijziging van het werkgeversaandeel.

13.2  Bij ziekteverzuim korter dan acht weken van de door Zuydt Werkt aangebrachte Kandidaat, is Zuydt Werkt niet verplicht om voor vervanging van de betreffende Kandidaat zorg te dragen.

13.3  Bij ziekteverzuim langer dan acht weken van de door Zuydt Werkt aangebrachte Kandidaat treden Opdrachtgever en Zuydt Werkt in overlegover de vervanging van deze Kandidaat. Hierbij rust op Zuydt Werkt een inspanningsverplichting.

13.4  Indien een Kandidaat van Zuydt Werkt in strijd heeft gehandeld met de door Opdrachtgever gehanteerde huisregels, treden Opdrachtgever en Zuydt Werkt op een zo kort mogelijke termijn in overleg zodat Zuydt Werkt – afhankelijk van de ernst van de overtreding – adequate maatregelen kan nemen.

13.5  De Opdrachtbevestiging kan door Opdrachtgever en Kandidaat tussentijds schriftelijk worden opgezegd tegen de eerst volgende werkdag, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

13.6  Indien Opdrachtgever de Opdrachtbevestging binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is Opdrachtgever gehouden Zuydt Werkt hiervan onmiddellijk doch uiterlijk binnen drie dagen voor het verstrijken van de proeftijd schriftelijk in kennis te stellen.

13.7  Ingeval een Kandidaat van Zuydt Werkt aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld voor de duur van een project, stelt Opdrachtgever Zuydt Werkt zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van de einddatum van dit project, doch uiterlijk binnen drie dagen na de bekendwording van de einddatum van dit project.

13.8  Indien Opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de leden 6 en 7 van dit artikel niet naleeft, kan Opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor de schade die Zuydt Werkt dientengevolge lijdt of heeft geleden.

13.9  Indien Opdrachtgever de Uitvoerovereenkomst tussentijds beëindigt c.q. heeft beëindigd zonder inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn (één maand), is Opdrachtgever aan Zuydt Werkt een direct opeisbare geldboete verschuldigd ten bedrage van €1500,-.

13.10  Indien Zuydt Werkt zich genoodzaakt ziet om de Opdrachtbevestiging te beëindigen wegens omstandigheden die in overwegende mate zijn te wijten aan Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever aan Zuydt Werkt een direct opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van €1500,-.

Artikel 14. Arbeidsduur en werktijden

14.1  De arbeidsomvang en werktijden van Kandidaat bij Opdrachtgever worden vastgesteld in de tussen Zuydt Werkt en Opdrachtgever gesloten Opdrachtbevestiging. De werktijden, de arbeidsduur, en de rusttijden van Kandidaat zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van Kandidaat voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet erop toe dat Kandidaat de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

14.2  Vakantie en verlof van de Kandidaat worden geregeld overeenkomstig de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 15. Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

15.1 Opdrachtgever dient Zuydt Werkt bij het aangaan van de Opdracht tot Detachering te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht tot Detachering, opdat Zuydt Werkt deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de betreffende Kandidaat. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Opdracht tot Detachering, dient Opdrachtgever Zuydt Werkt onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien

Opdrachtgever nalaat om Zuydt Werkt tijdig te informeren, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Zuydt Werkt de kosten te voldoen over de krachtens de Opdracht tot Detachering en deze Voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 16. Arbeidsomstandigheden

16.1  Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij of zij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

16.2  Opdrachtgever is jegens Kandidaat en Zuydt Werkt verantwoordelijk voor de nakoming van de uit art. 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid op de werkplek alsmede goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

16.3  Opdrachtgever is gehouden aan Kandidaat tijdig, doch in ieder geval vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft Kandidaat actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde risico en veiligheidsprotocollen.

16.4  Indien Kandidaat een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, is Opdrachtgever gehouden, voor zover wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en ervoor zorg te dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of, en zo ja, in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. Opdrachtgever informeert Zuydt Werkt zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

16.5  Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Zuydt Werkt verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 17. Opschortingsrecht

17.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van Kandidaat tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van art. 6:75 BW.

Artikel 18. Slotbepaling

18.1  Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. De bepaling die niet rechtsgeldig is of rechtens niet kan worden toegepast, zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.

18.2  Indien Zuydt Werkt niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Zuydt Werkt in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

18.3  Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, Opdrachten, aanvragen en diensten van Zuydt Werkt is het Nederlands recht van toepassing.

18.4  Alle geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met de door Zuydt Werkt gesloten overeenkomsten en Opdrachten en offertes, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting van andere relatief competente rechters worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Breda.